ความสำคัญของการถนอมอาหาร

      มีความสำคัญเพราะอาหารแต่ละชนิดมีลักษณะและรสชาติที่แตกต่างกัน เพราะความเป็นกรด ด่าง เกลือ ที่มีอยู่ในอาหาร โดยจะทำปฏิกิริยากับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการถนอมอาหารหรือภาชนะบรรจุหลังจากทำอาหารเสร็จแล้ว ดังนั้น การเลือกใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมจะทำให้อาหารเก็บไว้ได้นาน ไม่เสื่อมคุณภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งมีหลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ถนอมอาหารดังนี้ภาชนะที่นำมาใช้ในการถนอมอาหารที่มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน หรืออาหารที่เป็นน้ำ ถ้าวิธีการดอง การแช่อิ่ม เช่น มะม่วงดอง มะนาวดอง มะยมดอง มะดันแช่อิ่ม เป็นต้น ควรเลือกใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว เช่นขวดโหล ขวดแก้วอัดความดัน ไม่ควรใช้กับภาชนะที่เป็นสังกะสี หรืออลูมิเนียม เพราะอาหารจะกัดกร่อนเนื้อภาชนะและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
2. ภาชนะที่นำมาใช้ในการถนอมอาหารแบบเค็ม อาหารแห้ง เช่น ตั้งฉ่าย หัวผักกาดเค็ม กะปิ ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นกระเบื้องเคลือบหรือดินเผาเคลือบ ไม่ควรใช้ภาชนะที่ทำด้วยอลูมิเนียม  เพราะจะกัดเนื้อภาชนะให้สึกกร่อนและผุได้
3. ภาชนะที่นำมาใช้ในการถนอมอาหารแบบตากแห้ง เช่น ปลาแห้ง เนื้อตากแห้ง ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็น
กระด้งหรือกระจาดไม้ไผ่เพราะเป็นวัสดุธรรมชาติ
4. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้ออาหาร เพราะอาหารบางชนิดมีสภาพเป็นทั้งกรดและด่าง ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับภาชนะที่ใส่ ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย
5. ภาชนะที่นำมาใช้ในการถนอมอาหาร ต้องแห้งและสะอาด ผ่านการค่าเชื้อโรคมาแล้ว มิฉะนั้นอาหารจะบูดเสีย และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารเพื่อสุขภาพ
                                                           

ู่

                         

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Free Web Hosting